Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży i zamawiania usług online 28dnidozdrowia.pl/sklep

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług online w ramach oferty dostępnej na https://www.28dnidozdrowia.pl/sklep

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług online.

Usługodawca – właściciel i administrator domeny 28dnidozdrowia.pl – Gabinet Medycyny Naturalnej Agnieszka Wanat, NIP: 8121022358, ul. L. Waryńskiego 10, 26-900 Kozienice.

Serwis – strona www znajdująca się pod adresem https://www.28dnidozdrowia.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów i szkoleń.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.

Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie https://www.28dnidozdrowia.pl.

Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne programy, e-booki, szkolenia oraz subskrypcje online, które odbiorcy otrzymują po dokonaniu płatności na podany podczas zakupu adres e-mail. 

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Gabinet Medycyny Naturalnej z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz e-maila.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie, Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.

5. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa) oraz e-mail.

6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na https://www.28dnidozdrowia.pl/sklep cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

7. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.

8. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie lub otrzymanych w ramach programu może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „DOŁĄCZ DO PROGRAMU” na stronie Serwisu.

2. Rozpoczęcie świadczenie e-usług wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin”.

3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego system płatności online realizowanego przez System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

4. Po otrzymaniu płatności Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail zakupioną usługę zgodnie z wybraną formą dostarczenia: codzienny mailing, e-book, wideo przez wskazany w ofercie okres czasu.

4. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

5. REKLAMACJE

1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: info@28dnidozdrowia.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Zgłoszenia w ramach 100% gwarancji satysfakcji należy składać w terminie 7 dni od ukończenia programu 28 dni do zdrowia na wskazany powyżej adres.

4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorcy w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Usługodawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Gabinet Medycyny Naturalnej Agnieszka Wanat, NIP: 8121022358, ul. L. Waryńskiego 10, 26-900 Kozienice lub pocztą elektroniczną: info@28dnidozdrowia.pl.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę jest wyłączone w przypadku:

a) Usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

b) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

7. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Dotyczy towarów fizycznych:

8. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Usługowca odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Usługobiorcy.

11. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć zwracany towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

12. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Usługobiorca, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.

13. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).

2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

5. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Operatora w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

7. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.

9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu , tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania wyglądu Serwisu oraz w innych celach marketingowych.

10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku.