Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego 28dnidozdrowia.pl

PREAMBUŁA

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego 28dnidozdrowia.pl” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu 28dnidozdrowia.pl, którego właścicielem jest Gabinet Medycyny Naturalnej Agnieszka Wanat, NIP: 8121022358, ul. L. Waryńskiego 10, 26-900 Kozienice .

Regulamin określa w szczególności zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu 28dnidozdrowia.pl . W niniejszym regulaminie wskazane są także prawa i obowiązki leżące po stronie Administratora wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu 28dnidozdrowia.pl oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Administrator zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

1. SERWIS 28dnidozdrowia.pl

28dnidozdrowia.pl to serwis internetowy, który wspomaga działalność świadczoną przez Gabinet Medycyny Naturalnej. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe.

2. DEFINICJE

Administrator ― Gabinet Medycyny Naturalnej Agnieszka Wanat, NIP: 8121022358, ul. L. Waryńskiego 10, 26-900 Kozienice email: info@28dnidozdrowia.pl

Konsument ― Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter ― informacja w formie wiadomości elektronicznej o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora

Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies 28dnidozdrowia.pl stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług

Regulamin ― oznacza niniejszy regulamin

RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1)

Serwis ― strony internetowe, których właścicielem jest Administrator

System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Usługa dodatkowa ― usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Serwisem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów i Usług

Usługi ogólne ― wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin lub dedykowane regulaminy

Usługodawca ― Gabinet Medycyny Naturalnej Agnieszka Wanat, NIP: 8121022358, ul. L. Waryńskiego 10, 26-900 Kozienice, email: info@28dnidozdrowia.pl

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet (w tym Klient)

Zasoby Serwisu ― oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje oraz materiały marketingowe.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien on zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:

 • jest pełnoletni,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności,

Prowadzenie korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail odbywa się jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.

Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

 • posiadać połączenie z siecią Internet,
 • posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF,

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
 • zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
 • odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.

Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.

Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie następujące Usługi:

udostępniania i/lub pobierania Treści;

odpowiedzi na zamieszczone quizy

wyświetlania Reklam;

dostarczania newsletterów.

Świadczenie przez Usługodawcę Usług płatnych odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie internetowej https://28dnidozdrowia.pl/regulamin-sklepu/.

Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

5. NEWSLETTER

W ramach usługi Newsletter, wysyłana jest przez Administratora informacja w formie wiadomości elektronicznej.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Newsletter zawiera informacje o usługach Administratora, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora.

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie 28dnidozdrowia.pl

Wykonanie określonej czynności przez Użytkownika (kliknięcie w dany odnośnik) podczas czynności rejestracyjnych jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisać się z Newslettera.

W celu wypisania się z Newslettera wystarczy, aby Użytkownik wypisał się korzystając z link umieszonego każdorazowo w stopce wiadomości mailowej.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez podmioty korzystające z usług Serwisu oraz za treści przez nich, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Administratora, firmy trzeciej lub siły wyższej
 • szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w szczególności w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych.

Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań w granicach obowiązujących przepisów prawa, które uzna za słuszne, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności innych regulaminów lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

9. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).

Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 roku.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Administratora z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 3 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on, że nie akceptuje nowej treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.) oraz RODO.

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwości ogólnej.

17. KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące „Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego 28dnidozdrowia.pl” należy przesyłać na adres korespondencyjny e-mail: info@28dnidozdrowia.pl

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.